Het werk van de Geest - Deel 6

May 25, 2014
00:0000:00

Efeze 1:13-14   

Inleiding – Joh. 16:14; 1 Cor. 12:4-7  

De unieke rol van wonderen 

  • Mozes - Ex. 3:10-14; 4:1-9, 13-17
  • Elia - 1Kon. 18:36 
  • Jezus  - Joh. 3:2; 7:31; 5:36; 10:25,37-38; 20:30-31  
  • Apostelen – Hand.2:22; 5:12; 14:3; Rom. 15:18-19; 2 Cor. 12:12; Heb.2:1-4

Het werk van de Geest - Deel 5

May 18, 2014
00:0000:00

Efeze 1:13-14

   

Inleiding - Joh. 3:8  

Gods Geest verbind gelovigen aan Christus - Joh. 14:16-17 , 20

Gods Geest verzekerd onze plaats in het Lichaam van Christus – Marc. 1:8 Matt. 3:11; Luc. 3:16; Joh. 1:33; Hand. 1:5; 10:43-46; 11:15-18; 1 Cor. 12:13  

Gods Geest vormt ons naar het beeld van Christus - 1 Tess. 5:23-24; Ef.5:25-27; 2 Cor. 3:18; 3:14-17; 

2 Tess 2:13; Gal. 5:22-25; 1 Joh. 3:2-3

Het werk van de Geest - Deel 4

May 11, 2014
00:0000:00

Efeze 1:13-14 

  

Inleiding – Rom. 8:29  

Gods Geest overtuigd de wereld - Gen 6:3; Joh. 16:8-11   

Gods Geest geeft het leven van Christus - Joh. 3:5-8; 6:63; 11:25  

Gods Geest verzekerd onze rechtvaardiging - 1 Kor. 6:10-11

Gods Geest verzekerd onze adoptie – Rom. 8:15-16  .

Gods Geest verzekerd onze verlossing - Rom. 8:30; Ef. 1:13-14; 2 Kor. 1:22; Ef. 4:30; Rom. 8:11, 23; Fil. 1:21 

Het werk van de Geest - Deel 3

May 4, 2014
00:0000:00

Efeze 1:13-14


Inleiding - Hebr. 10:29  

Gods Geest bekrachtigde verkondiging staat Christus centraal - 1 Kor.15:1-4; Hand. 1:7-8; Joh. 15:26-27; 1 Pet. 1:10-12; 1 Kor. 2:4-5; 1 Tess. 1:4-5; Rom. 10:14; Jes. 55:10-11; Rom.10:1-3; Luc. 24:46-49; Hand. 7:51-52; Ef. 4:30   

Gods Geest overtuigd de wereld - Gen 6:3; Joh. 16:8-11

Het werk van de Geest - Deel 2

April 27, 2014
00:0000:00

Efeze 1:13-14  

Inleiding - 1 Kor. 2:10; Psalm 139:7-10; Luc. 1:35; Heb. 9:14; Joh. 14:17; Joh. 16:12-14; 1 Kor. 12:3 

Gods Geest geïnspireerde woord staat Christus centraal - 2 Tim. 3:16; 1 Kor. 2:12-13; 2 Peter 1:21; 1 Kor. 2:14; Ef. 1:17-18; 1 Joh. 2:27; Luc. 24:27, 30-31, 44-45; Joh. 5:46 

Gods Geest bekrachtigde verkondiging staat Christus centraal - 1 Kor.15:1-4; Hand. 1:7-8; Joh. 15:26-27; 24:46-49 

Het werk van de Geest - Deel 1

April 13, 2014
00:0000:00

Efeze 1:13-14   

Nadruk op de Heilige Geestkerkgeschiedenis 

Nadruk op de kracht van de Heilige Geest -  Hand. 1:8; 4:33; 6:8; 10:38; Rom. 15:18-19; 2 Tim.1:7; Ps. 121; Rom. 7:24  

Nadruk op de gaven van de Heilige Geest - Rom. 12:4-6; 1 Cor. 12:4-6; Ef. 4:11-12; 1 Pet. 4:10; 1 Kor. 1:7; 3:1

Nadruk op de verwijzing door de Heilige Geest – Joh. 14:25-27; 15:26; 16:12-14

Ongewone Alledaagse Hulp

April 6, 2014
00:0000:00
Psalm 121

"Een pelgrimslied. Ik sla mijn ogen op naar de bergen, vanwaar mijn hulp komen zal. Mijn hulp is van de HEERE, Die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij zal uw voet niet laten wankelen, uw Bewaarder zal niet sluimeren. Zie, de Bewaarder van Israël zal niet sluimeren of slapen. De HEERE is uw Bewaarder, de HEERE is uw schaduw aan uw rechterhand. De zon zal u overdag niet steken, de maan niet in de nacht. De HEERE zal u bewaren voor alle kwaad, uw ziel zal Hij bewaren. De HEERE zal uw uitgaan en uw ingaan bewaren, van nu aan tot in eeuwigheid."

Psalm 14

March 23, 2014
00:0000:00

Psalm 14


"Een psalm van David, voor de koorleider. De dwaas zegt in zijn hart: Er is geen God. Zij handelen verderfelijk, bedrijven gruwelijke daden; er is niemand die goeddoet. De HEERE heeft uit de hemel neergezien op de mensenkinderen, om te zien of er iemand verstandig was, iemand die God zocht. Zij allen zijn afgedwaald, tezamen zijn zij verdorven; er is niemand die goeddoet, zelfs niet één. Hebben zij dan geen kennis, allen die onrecht bedrijven, die mijn volk opeten alsof zij brood aten? Zij roepen de HEERE niet aan. Daar worden zij door angst bevangen, want God is bij het geslacht van de rechtvaardige! Weliswaar beschaamt u het voornemen van de ellendige, maar de HEERE is zijn toevlucht. Och, dat Israëls verlossing uit Sion kwam! Wanneer de HEERE de gevangenen van Zijn volk laat terugkeren, dan zal Jakob zich verheugen, Israël zal verblijd zijn."

Alles in Christus herenigd

March 16, 2014
00:0000:00

Efeze 1:9-10


"toen Hij ons, overeenkomstig Zijn welbehagen, dat Hij in Zichzelf voorgenomen had,  het geheimenis van Zijn wil bekendmaakte, om in de bedeling van  de volheid van de tijden alles weer in Christus bijeen te brengen, zowel wat in de hemel als wat op de aarde is."


Het mysterie - Ef. 1:9a; Luc. 8:9-10; Rom. 11:25; 1 Cor. 2:7, 15:51; Kol. 1:27; 2 Tess. 2:7; Heb. 1:1; Joh. 14:26 

Het motief - Ef. 1:9b; Matt. 11:25-26 

Het moment - Ef. 1:10a; Gal. 4:4; Dan. 2:21, 34-35,44: Luc. 21:24

Het middel - Ef. 1:10b; Matt. 28:18; Joh. 12:31; Openb. 11:15; Hand. 3:21; Kol. 1:19-20; Fil. 2:9-11; 1 Kor. 15:24-28 

Verlost door de Verlosser

March 9, 2014
00:0000:00

Efeze 1:6-8

"tot lof van de heerlijkheid van Zijn genade, waarmee Hij ons begenadigd heeft  in de Geliefde. In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van Zijn genade, die Hij ons overvloedig geschonken heeft, in alle wijsheid en bedachtzaamheid"

De geliefde Verlosser - Ef. 1:6; Matt. 3:17; Joh. 17:23  

De grenzeloze verlossing  - Ef. 1:7a; Ex. 15:13; 13:11-13; Num. 3:44-51; Job 19:25; Hand. 20:28 

De genadevolle vrijspraak - Ef. 1:7b; Matt. 26:28; Micha 7:19; Jes. 43:25; kol. 2:13-14     

De grandioze voorrechten - Ef. 1:8

Glorie voor God (Deel 3 - slot)

March 2, 2014
00:0000:00

Efeze 1:3-6

"Gezegend zij  de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus, omdat Hij ons vóór de grondlegging van de wereld in Hem uitverkoren heeft, opdat wij heilig en smetteloos voor Hem zouden zijn in de liefde. Hij heeft ons voorbestemd om als Zijn kinderen aangenomen te worden, door Jezus Christus, in Zichzelf, overeenkomstig het welbehagen van Zijn wil, tot lof van de heerlijkheid van Zijn genade"

God deelt zijn glorie – Rom. 3:23; Joh. 5:44; 12:42-43; 8:54; 5:41; 2 Tess. 2:14; 2 Pet. 1:3-4; Rom. 8:18

God ontvangt glorie in de hemel -  Openb. 5:11-14,

God ontvangt glorie voor de verlossing – Openb. 5:7-10; 4:9-11; Ef. 1:6,12,14

God ontvangt glorie doorheen geloof - Rom. 4:18-20  

God ontvangt glorie in alle daagse dingen – 1 Kor. 6:18-20; 10:31 

Hoelang?

February 23, 2014
00:0000:00
Psalm 13

"Een psalm van David, voor de koorleider. Hoelang nog, HEERE? Zult U mij voor altijd vergeten? Hoelang zult U Uw aangezicht nog voor mij verbergen? Hoelang zal ik nog plannen maken in mijn ziel, verdriet hebben in mijn hart, dag na dag? Hoelang zal mijn vijand zich nog boven mij verheffen? Zie mij aan, verhoor mij, HEERE, mijn God! Verlicht mijn ogen, anders ontslaap ik in de dood, anders zegt mijn vijand: Ik heb hem overwonnen, en verheugen  mijn tegenstanders zich, wanneer ik wankel. Ik echter vertrouw op Uw goedertierenheid, mijn hart zal zich verheugen in Uw heil, ik zal voor de HEERE zingen, omdat Hij goed voor mij geweest is."

Glorie voor God (Deel 2)

February 16, 2014
00:0000:00
Efeze 1:3-6

"Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus, omdat Hij ons vóór de grondlegging van de wereld in Hem uitverkoren heeft, opdat wij heilig en smetteloos voor Hem zouden zijn in de liefde. Hij heeft ons voorbestemd om als Zijn kinderen aangenomen te worden, door Jezus Christus, in Zichzelf, overeenkomstig het welbehagen van Zijn wil, tot lof van de heerlijkheid van Zijn genade"


Inleiding – Rom. 1:21-23; Fil. 3:19  

Gods glorie in de toekomst - Jes. 35:1-2; 43:1-7; 44:23; 59:20; 60:1-3; 66:19; 60:19-20; Openb. 21:23   

Gods glorie in Christus - Titus 2:13; Openb. 1:5-6; 1:12-16; Matt. 25:31; Openb.14:6-7; 15:1; 16:8-9; 2 Tess. 1:9; Rom. 9:21-23; 1:21-23 

Glorie voor God (Deel 1)

February 9, 2014
00:0000:00
Efeze 1:3-6

"Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus, omdat Hij ons vóór de grondlegging van de wereld in Hem uitverkoren heeft, opdat wij heilig en smetteloos voor Hem zouden zijn in de liefde. Hij heeft ons voorbestemd om als Zijn kinderen aangenomen te worden, door Jezus Christus, in Zichzelf, overeenkomstig het welbehagen van Zijn wil, tot lof van de heerlijkheid van Zijn genade"

God is glorieus – Ef. 1:17; Ps. 29:3; Ex. 33:18; Jes. 6:1-3 ; Marc. 9:2-3; Jes. 42:8; Rom. 11:36; Jes. 14:13-14 

Gods glorie openbaar – Ps. 19:2; Joh. 1:14; 2:11; 11:40; 12:27-28; 13:31-32  

God ontvangt glorie - Openb 4:9-11; 5:11-14; Ef. 1:6,12,14; Rom. 3:23; 1 Kor. 6:20; 10:31

Voorbestemd tot adoptie

February 2, 2014
00:0000:00

Efeze 1:4-6  

Inleiding – Luc. 2:1; 3:1

Voorbestemd tot adoptie – Ef. 1:5-6

Verworven voor adoptie – Ef. 1:5; Gal. 4:4-5

Vrijheid door adoptie – Gal. 4:6-7; Rom. 8:15

Verwachting in adoptie – Rom. 8:23

Gods uitverkiezing (Deel 3)

January 26, 2014
00:0000:00

Efeze 1:4-6


Gekozen in Christus - Ef. 1:4 

Verbonden met Christus – 1 Joh. 3:23; 1 Pet. 2:24; Ef. 1:4; Gal. 2:20; Rom. 6:8,4; Ef. 2:4-5; 2 Kor. 5:17; Rom. 14:7-8; 1 Tess. 4:16-17; Ef. 2:6-7; Openb. 20:6; Rom. 8:17  

Leven in Christus - Joh. 15:1-5; Rom. 9:1; 16:3; 2 Cor. 13:4; Col. 2:9-10; Ef. 1:3

Ongewone Alledaagse Volharding (Psalm 120)

January 12, 2014
00:0000:00

Psalm 120

Psalm 11

January 5, 2014
00:0000:00