De mens Jezus (Deel 2)

June 23, 2013
00:0000:00

Lucas 2:39-52  

Jezus leven tot zijn 12e jaar – Luc. 2:39-40; 1:80 (1:15,41,67) 1:35; Jes. 11:2

Jezus leven bij zijn 12e jaar – Luc. 2:41-51; Jes. 61:1

Jezus leven na zijn 12e jaar – Luc. 2:52

De mens Jezus (Deel 1)

June 16, 2013
00:0000:00

De extremen 

 • Jezus was mens - Ebonieten
 • Jezus was God – Gnostiek - 1 Joh. 4:2 

De verhouding

 • Het arianisme – Niet volledig God.  
 • Het apollinarisme - Niet volledig mens

De verdeling - Twee naturen of één natuur.

 • Twee naturen - Het nestorianisme
 • Een natuur - Eutyches

De Bijbel - Marc. 4:35-41; Matt. 28:20; Marc. 13:31-32; 5:30-32; Matt. 3:16; 1 Pet. 2:21 

De Heilige Geest was beloofd aan Christus – Jes. 1:1-3; (Ex.31:3;  Num. 24:2; 2 Sam. 23:2;  2 Kon. 2:15; Jes. 44:3; 42:1; Ez. 2:2; 11:5); Luc. 4:16-21; 4:1-2,14; Jes. 42:1-4; Hand. 1:1-2 

Psalm 9 (Deel 2)

June 9, 2013
00:0000:00

Psalm 9 (Deel 1)

June 2, 2013
00:0000:00

verzen 1-5 

Psalm 119:169-176

May 26, 2013
00:0000:00

Psalm 119:169-176


"Laat mijn roepen naderen voor Uw aangezicht, HEERE; geef mij inzicht overeenkomstig Uw woord. Laat mijn smeken voor Uw aangezicht komen; red mij overeenkomstig Uw belofte. Mijn lippen vloeien over van lofzang, want U leert mij Uw verordeningen. Mijn tong zal Uw woorden bezingen, want al Uw geboden zijn rechtvaardig. Laat Uw hand mij te hulp komen, want ik heb Uw bevelen uitgekozen. HEERE, ik verlang naar Uw heil; Uw wet is mijn bron van blijdschap. Laat mijn ziel leven, dan zal hij U loven; laat Uw bepalingen mij helpen. Ik heb gedwaald als een verloren schaap; zoek Uw dienaar, want Uw geboden heb ik niet vergeten."

Pinksteren

May 19, 2013
00:0000:00

Handelingen 1:1-13


"Het eerste boek heb ik gemaakt, o Theofilus, over alles wat Jezus begonnen is te doen én te onderwijzen,  tot op de dag waarop Hij opgenomen is, nadat Hij door de Heilige Geest aan de apostelen, die Hij uitgekozen had,  opdrachten had gegeven. Hij heeft Zichzelf, nadat Hij geleden had, ook levend aan hen vertoond, met veel onmiskenbare bewijzen, veertig dagen lang, waarbij Hij door hen gezien werd en over de dingen sprak die het Koninkrijk van God betreffen. En toen Hij met hen samen was, beval Hij hun dat zij niet uit Jeruzalem weg zouden gaan, maar de belofte van de Vader zouden verwachten,  die u, zei Hij, van Mij gehoord hebt; want Johannes doopte wel met water,  maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Zij dan die samengekomen waren, vroegen Hem:  Heere, zult U in deze tijd voor Israël het Koninkrijk weer herstellen? En Hij zei tegen hen:  Het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in Zijn eigen macht gesteld heeft, maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal;  en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde.  En nadat Hij dit gezegd had, werd Hij opgenomen  terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok Hem aan hun ogen. En toen zij, terwijl Hij van hen wegging, hun ogen naar de hemel gericht hielden, zie, twee mannen stonden bij hen in  witte kleding,  die ook zeiden: Galilese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus, Die van u opgenomen is naar de hemel,  zal op dezelfde wijze terugkomen als u Hem naar de hemel hebt zien gaan. Toen keerden zij terug naar Jeruzalem, van de berg die de Olijfberg genoemd wordt, die vlak bij Jeruzalem is en daar een sabbatsreis vandaan ligt. En toen zij in Jeruzalem gekomen waren, gingen zij naar de bovenzaal en bleven daar, namelijk Petrus en Jakobus en Johannes en Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeüs en Mattheüs, Jakobus, de zoon van Alfeüs, en Simon Zelotes, en Judas, de broer van Jakobus."

De Opstanding van Christus (Deel 2)

May 5, 2013
00:0000:00

Marcus 16:1-8

"En  toen de sabbat voorbijgegaan was, hadden Maria Magdalena, Maria, de moeder van Jakobus, en Salome specerijen gekocht om Hem te gaan zalven. En heel vroeg op de eerste dag van de week kwamen zij bij het graf, toen de zon opging. En zij zeiden tegen elkaar: Wie zal voor ons de steen van de ingang van het graf wegrollen? En toen zij opkeken, zagen zij dat de steen weggerold was, want hij was heel groot.  En toen zij het graf ingegaan waren, zagen zij aan de rechterzijde een jongeman zitten, gekleed in een wit, lang gewaad, en zij waren ontdaan. Maar hij zei tegen hen:  Wees niet ontdaan. U zoekt Jezus de Nazarener, de Gekruisigde. Hij is opgewekt! Hij is hier niet; zie de plaats waar ze Hem gelegd hadden. Maar ga heen, zeg tegen Zijn discipelen, en Petrus, dat Hij u  voorgaat naar Galilea; daar zult u Hem zien,  zoals Hij u gezegd heeft. En zij gingen haastig naar buiten en vluchtten bij het graf vandaan, want beving en ontsteltenis had hen aangegrepen; en zij zeiden tegen niemand iets, want zij waren bevreesd."
  

Onderwijs over de opstanding in het OT - Job 19:25; Ps. 49:16; Daniël 12:2 

Voorbeelden van de opstanding in het OT - 1 Kon. 17; 2 Kon. 4

Noodzaak van de opstanding in het OT – Ps. 49:16-21

De opstanding in Handelingen van de apostelen – Joh. 2:19-22; 12:16; Hand. 1:21-22; 2:32; 3:15; 4:1-2,33; 10:39-41

De opstanding en het evangelie – Hand. 17:30-32; 22:1, 6-8, 17-18; 23:6; 24:1,14-15,17-21; 25:1, 9-11, 13-14, 18-19; 26:6-8; 19-23; 2 Tim. 1:10

De opstanding is het evangelie - 1 Cor. 15:1-8; 13-19; Joh. 11:25; 1 Cor. 15:20-28 

De Opstanding van Christus (Deel 1)

April 28, 2013
00:0000:00

Marcus 16:1-8

"En  toen de sabbat voorbijgegaan was, hadden Maria Magdalena, Maria, de moeder van Jakobus, en Salome specerijen gekocht om Hem te gaan zalven. En heel vroeg op de eerste dag van de week kwamen zij bij het graf, toen de zon opging. En zij zeiden tegen elkaar: Wie zal voor ons de steen van de ingang van het graf wegrollen? En toen zij opkeken, zagen zij dat de steen weggerold was, want hij was heel groot.  En toen zij het graf ingegaan waren, zagen zij aan de rechterzijde een jongeman zitten, gekleed in een wit, lang gewaad, en zij waren ontdaan. Maar hij zei tegen hen:  Wees niet ontdaan. U zoekt Jezus de Nazarener, de Gekruisigde. Hij is opgewekt! Hij is hier niet; zie de plaats waar ze Hem gelegd hadden. Maar ga heen, zeg tegen Zijn discipelen, en Petrus, dat Hij u  voorgaat naar Galilea; daar zult u Hem zien,  zoals Hij u gezegd heeft. En zij gingen haastig naar buiten en vluchtten bij het graf vandaan, want beving en ontsteltenis had hen aangegrepen; en zij zeiden tegen niemand iets, want zij waren bevreesd."

Jezus was eeuwig de Zoon van God - Joh. 3:17; 6:38; 5:36  (4:34; 5:23, 24, 30, 36, 37, 38; 1 Kor. 11:3)

Jezus werd mens -  Fil. 2:5-8 

Jezus groeide op als mens - Luc. 2:40, 52

Jezus moest gehoorzaamheid leren als mens - Heb.5:7-9; Fil. 2:8 

Jezus stierf als mens - Marc. 10:45; 1 Cor. 15:3; Heb. 2:14-15; 2 Cor. 5:21; Rom. 6:23  

Jezus opgestaan als mens - Luc. 24:38-39; Joh. 20:25, 27; 1 Tim. 2:5

Jezus zal heersen als mens - Psalm 2:7-9; Matt. 28:18; Fil. 2:8-11; Openb. 19:12,16

Psalm 119:169-176

April 21, 2013
00:0000:00

Psalm 119:169-176


"Laat mijn roepen naderen voor Uw aangezicht, HEERE; geef mij inzicht overeenkomstig Uw woord. Laat mijn smeken voor Uw aangezicht komen; red mij overeenkomstig Uw belofte. Mijn lippen vloeien over van lofzang, want U leert mij Uw verordeningen. Mijn tong zal Uw woorden bezingen, want al Uw geboden zijn rechtvaardig. Laat Uw hand mij te hulp komen, want ik heb Uw bevelen uitgekozen. HEERE, ik verlang naar Uw heil; Uw wet is mijn bron van blijdschap. Laat mijn ziel leven, dan zal hij U loven; laat Uw bepalingen mij helpen. Ik heb gedwaald als een verloren schaap; zoek Uw dienaar, want Uw geboden heb ik niet vergeten."

Christus begraven

April 14, 2013
00:0000:00

Markus 15:42-47 

Inleiding – Hand. 13:29; 1 Kor 15:3-4

Perfecte timing – Marc. 15:42; Matt. 12:40; Luc. 23:50-51; Matt. 27:57; Joh. 19:38; Deut. 21:22-23   

Perplexe leider – Marc. 15:44-45

Passende begrafenis – Marc. 15:46; Joh. 19:39-42; Jes. 53:9  

Persistente vrouwen – Marc. 15:47

De nasleep van het kruis

April 7, 2013
00:0000:00

Markus 15:38-42  

Inleiding – Rom. 7:24; 8:1; Jes. 1:18; 43:25

Volledige verzoening – Marc. 15:38; Heb. 9:1-15; 4:16

Volledige verlossing – Marc. 15:39; Joh. 12:32

Volledige volgzaamheid  - Marc. 15:40-41

God bezoekt Golgota

March 31, 2013
00:0000:00

Marcus 15:33-37

De bespotting van God

March 24, 2013
00:0000:00

Markus 15:25-32  

Inleiding - Jes. 55:6-9  

 • Correcte tijd – Mark. 15:25; Joh. 19:14 
 • Corrupte beschuldiging – Marc. 15:26; Joh. 19:21 
 • Criminele associatie – Marc. 15:27-28; Jes. 53:12  
 • Collectieve bespotting – Marc. 15:29-32; Ps. 22:8; Luc. 23:28-30; Matt. 27:43

De kruisiging van Jezus

March 17, 2013
00:0000:00

Markus 15:22-28  

Inleiding - 1 Cor. 2:2, 23; Joh. 12:23-24; Marc. 10:45

De notorische plaats – Marc. 15:22; Joh. 19:20; Hebr. 13:11-13  

De narcotiserende drugs – Marc. 15:23; Matt. 27:34

De noodlottige moord – Marc. 15:24 

De narcistische soldaten – Marc. 15:24; Joh. 19:23; Ps. 22

De honende huldiging

March 3, 2013
00:0000:00

Markus 15:16-21  

Inleiding - Jes. 42:1-3, 6-7; 49:1,5; Matt. 15:24; Jes. 50:4, 6,7; 52:14; Psalm 22:17, 18

De verduistering – Marc. 15:16; 2 Cor. 4:4; 1 Kor. 2:14; Joh. 3:19; 12:40; Ef. 4:17-18  

De vernedering – Marc. 15:17-19; Matt. 27:29; Jes. 50:7 

De veroordeling – Marc. 15:20

De vreemdeling – Marc. 15:21; Rom. 16:13 

Het summum van een onrechtvaardige rechtszaak (Deel 6)

February 24, 2013
00:0000:00

Markus 15:6-15  

Inleiding – Rom. 3:12-18; Hebr. 10:29-31 

Gebruikelijke gewoonte – Marc. 15:6; Matt. 27:15

Gevaarlijke terrorist – Marc. 15:7

Gewiekste gouverneur – Marc. 15:8-9; Luc. 23:16 

Geslepen overpriesters – Marc. 15:10-11; Matt. 27:17, 19  

Grillige massa – Marc. 15:12-14; Luc. 23:18: Joh. 18:40-19:15

Gevelde oordeel – Marc. 15:15

Het summum van een onrechtvaardige rechtszaak (Deel 5)

February 17, 2013
00:0000:00

Lucas 23:6-12, 15-16

Inleiding – Joh. 1:10-11; Marc. 10:33; Matt. 27:1-6; Hand. 4:25-28; Psalm 2:1-2.

De wanhopige stadhouder – Luc. 23:6-7

De verheugde koning – Luc. 23:8; Marc. 6:17; Luc. 9:9b; 13:31-32  

De zwijgende Heer – Luc. 23:9

De beschuldigende leiders – Luc. 23:10

De honende groep – Luc. 23:11

De goddeloze kameraden – Luc. 23:12, 15; Hand. 4:26 

Het summum van een onrechtvaardige rechtszaak (Deel 4)

February 10, 2013
00:0000:00

Markus 15:1-5

Inleiding – Luc. 13:1; 23:12; 3:1

De overlevering – Marc. 15:1; Joh. 18:28 

De ondervraging – Marc. 15:2; Joh. 18:29-38; Luc. 23:2; Joh. 19:12

De beschuldiging – Marc. 15:3; Joh. 6:15; Marc. 12:15-16; Matt. 5:41

De verwondering – Marc. 15:4-5; Matt. 27:13-14

Het summum van een onrechtvaardige rechtszaak (Deel 3)

February 3, 2013
00:0000:00

Markus 15:1; Lukas 22:66-71   

De Joden hadden Gods wet - Exodus 23:1-3, 6; Deut. 12:28; 27:19; 6:17-18; 2 Kron.17:5-11; Matt. 23:2-3

De Joden verwachten de Messias – Luc. 24:25-27; 19-21; 1:68, 65; 2:30,38; Joh. 1:34,50; 3:1-2; 4:25-26; 7:26, 31, 40-42; 9:22; 10:24-26; 11:27; 47-51; Marc. 11:10: Luc. 23:50-51; Marc. 14:61-63; Matt. 27:29,37,40-43; Luc. 22:66-71  

Een man die vertrouwt op zichzelf

January 27, 2013
00:0000:00

Markus 14:66-72  

De aanloop naar de verloochening – Marc. 14:29,31,37-40,47, 30; Luc. 22:31

De eerste verloochening – Marc. 14:66-68; Joh. 18:15-16; Luc. 22:57; Gal. 6:1  

De tweede verloochening – Marc. 14:69-70a; Matt. 26:71; Luc. 22:58; Matt. 26:72 

De derde verloochening – Marc. 14:70b-71; Luc. 22:59; Joh. 18:26; Matt. 26:73

De afloop van de verloochening – Marc. 14:72; Luc. 22:60-61; Matt. 26:75; Joh. 21:17; 2 Pet. 3:17-18 

Het summum van een onrechtvaardige rechtszaak (Deel 2)

January 20, 2013
00:0000:00

Markus 14:53-65  

Inleiding  -  Joh 11:49-50  

 • Duister vervolgonderzoek – Marc. 14:53
 • Dappere volgeling – Marc. 14:54
 • Demonische verklaringen – Marc. 14:55-59; Joh. 2:19;  Matt. 26:61
 • Duivels verhoor – Marc. 14:60-61; Matt. 26:63; Lev. 24:16
 • Declarerende voorzegging – Marc. 14:62; Joh. 10:10-33
 • Directe veroordeling – Marc. 14:63-64
 • Dwaze vernedering – Marc. 14:65; Luc. 22:65 

Het summum van een onrechtvaardige rechtszaak (Deel 1)

January 13, 2013
00:0000:00

Markus 14:53-65  

Inleiding – Deut. 16:18-20; 19:16-21; 17:6-7; Joh. 11:49-51

Duister vooronderzoek – Joh. 18:12-14; 19-24

 • Vooraanstaande familie – Joh. 18:12-14; Luc. 3:2; Hand. 4:6
 • Vooronderzoek van de Aangeklaagde – Joh. 18:19; 7:24; 14:30
 • Verantwoordelijkheid van de aanklager – Joh. 18:20-21
 • Verantwoording van de dienaar – Joh. 18:22-23
 • Verzekerd verzonden – Joh. 18:24

Verloochend door een kus

January 6, 2013
00:0000:00

Markus 14:43-52

De lafhartige troep – Marc. 14:43;Joh. 13:27; 18:3

De leugenachtige verrader – Marc. 14:44-46; Joh. 6:71; 17:12; 13:2; 18:2-8; Luc. 22:47-48; Matt. 26:50

De losgeschoten discipel – Marc. 14:47; Joh. 18:10; Marc. 8:33; Joh. 18:11; Matt. 26:52-54  

De leidingnemende Heer – Marc. 14:48-49; Marc. 10:33-34; Joh. 18:11  

De losgeslagen volgelingen – Marc. 14:50-52; Joh. 18:8-9; Marc. 14:27